Inžinieringová činnosť

Analýza podkladov a koordinácia zhotovenia projektovej dokumentácie

Zhotovenie projektovej dokumentácie, harmonogram prác

Príprava žiadosti o úver

Príprava podkladov na hlasovanie o úvere

Príprava podkladov na stavebné povolenie

Príprava podkladov pre kolaudačné rozhodnutie

Výkon stavebného dozoru

Zhotovenie energetického certifikátu

Zhotovenie termovízneho posudku pred a po obnove